Privacyverklaring

Op deze pagina is onze complete privacyverklaring te vinden. De Privacyverklaring is ook als PDF te downloaden.
 

Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen

1.1 Tenzij hieronder nadrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de   betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan toekent.
1.1.1 Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.1.2 Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt gebuikt voor de uitoefening van de dienstverlening van Alert HR Solutions B.V.
1.1.3 Verantwoordelijke
De directie van Alert HR Solutions B.V.
1.1.4 Beheerder persoonsgegevens
Degene die onder verantwoordelijkheid van de directie van Alert HR Solutions B.V. is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.1.5 Gebruiker van persoonsgegevens
Degene die als medewerker, bewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te gebruiken.

1.2.1 Medewerker
Alle personen, werkzaam in de organisatie van Alert HR Solutions B.V., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.
1.2.2 Betrokkene
Degene van wie persoonsgegevens zijn opgenomen.
1.2.3 Opdrachtgever
Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Alert HR Solutions B.V. een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.3 Toegang tot persoonsgegevens
Het autoriseren van personen, werkzaam in de organisatie van Alert HR Solutions B.V., tot het kennis nemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.
1.3.1 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten de organisatie van Alert HR Solutions B.V.
1.3.2 Derden
Alle ingehuurde en niet tot de organisatie behorende personen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van Alert HR Solutions B.V.
 

Artikel 2. Reikwijdte

2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Alert HR Solutions B.V..

 

Artikel 3. Doel persoonsgegevens verwerking

3.1 Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.

3.3 De verantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich aan de bewaartermijnen van de geldende wet- en regelgeving.
​​​​​​​

Artikel 4. Verwerking persoonsgegevens

4.1 De verwerking van de persoonsgegevens waarop dit reglement van toepassing is, is omschreven in bijlage 1 (document). In deze bijlage is onder meer aangegeven wie optreedt als beheerder en welke medewerkers de gegevens kunnen gebruiken. Deze bijlage vormt een onverbrekelijk geheel met dit reglement.

4.2 Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als betrokkene hier toestemming voor geeft of als daartoe een wettelijke grondslag bestaat.

4.3 De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn/haar handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens, wordt beperkt door dit reglement.

4.4 De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. De directie van Alert HR Solutions B.V. is niet aansprakelijk, indien een opdrachtgever aansprakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

4.5 De verantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens op aan de beheerder.

4.6 De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij/zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

4.7 Websitebezoekers kunnen onze pagina(’s) bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wel verzamelt de verantwoordelijke bepaalde niet identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website(s). De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website(s) optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s).

4.8 Onze website(s) kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van andere bevatten. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze websites.

Artikel 5. Toegang tot persoonsgegevens

5.1 Alleen de medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

5.2 Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij/zij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

5.3 Derden die door Alert HR Solutions zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via de contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 

Artikel 6. Beveiliging van persoonsgegevens

6.1 Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd.

6.2 De verantwoordelijke stelt, in overleg met de beheerder, beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op.
​​​​

Artikel 7. Datalekken

7.1 De verantwoordelijke heeft een meldplicht bij een datalek en dient deze te melden binnen 72 uur bij   de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.2 De verantwoordelijke dient een datalek te melden aan de betrokkene als deze schade kan ondervinden.
​​​​​​​​​

Artikel 8. Verstrekking van gegevens

8.1 Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in artikel 7.3, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte schriftelijke toestemming van de betrokkene vereist.
 

​​​​

8.2 Binnen de organisatie van Alert HR Solutions B.V. kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan: ­

  • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding van of advisering over de betrokkene dan wel op andere wijze rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een concrete opdracht van de opdrachtgever; ­
  • Personen die belast zijn met de directe vakinhoudelijke begeleiding van de betrokkene of personen die betrokken zijn bij behandeling van klachten van betrokkene; ­
  • De verantwoordelijke, in verband met zijn/haar algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.

8.3 Buiten de organisatie van Alert HR Solutions B.V. kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien deze voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan: ­

  • Opdrachtgevers in het kader van de overeengekomen dienstverlening; ­
  • Leveranciers voor zover deze gegevens nodig zijn voor een doelmatige uitvoering van de opdracht; ­
  • Personen die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, belast zijn met het onderhoud en de instandhouding van de apparatuur en programmatuur ten behoeve van de persoonsgegevens en indien voor zover toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor hun taakuitoefening; ­
  • Derden die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, werkzaamheden verrichten voor Alert HR Solutions en voor zover deze gegevens nodig zijn om een doelmatige uitvoering van de opdracht te realiseren.

 

Artikel 9. Inzage van opgenomen gegevens

9.1 Voor de verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht als het verzoek ongegrond of buitensporig is.

9.2 Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan.

9.3 De door betrokkene of zijn/haar gemachtigde gevraagde gegevens worden niet eerder verstrekt dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die gegevens vraagt, de betrokkene of zijn/haar gemachtigde is. Dit dient plaats te vinden middels een geldige legitimatie.

9.4 De beheerder kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is wegens gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de organisatie van de verantwoordelijke daaronder begrepen.

9.5 De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder via privacy@alerthrsolutions.com, dan wel door een brief te sturen naar Alert HR Solutions B.V., Parklaan 2a, 6131 KG Sittard. Deze geleidt het verzoek door naar de gebruiker, op wiens initiatief de betreffende gegevens zijn verzameld, diens waarnemer of opvolger.
​​​

Artikel 10. Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen gegevens 

10.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

10.2 Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de beheerder wat de aan te brengen correctie behelst. De beheerder beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens verzameld heeft, of diens waarnemen of opvolger, is gehoord.

10.3 Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek bericht de beheerder de verzoeker schriftelijk of dan wel in hoeverre aan het verzoek tot correctie of vernietiging wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

10.4 Vernietiging blijft achterwege indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10.5 De beheerder draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of vernietiging zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

10.6 In geval van vernietiging van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene gegevens zijn vernietigd.
 

Artikel 11. Recht van verzet

11.1 De betrokkene heeft recht op het laten blokkeren van persoonsgegevens voor zover deze worden gebruikt voor commerciële doeleinden om producten en diensten aan te bieden, het zogenaamde recht van verzet.

11.2 De betrokkene tekent schriftelijk het recht van verzet aan bij Alert HR Solutions B.V. Adres voor opgave bij Alert HR Solutions B.V. staat in de uiting vermeld.
 

Artikel 12. Bewaartermijnen

12.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn zeven jaar na het laatste contact met de geregistreerde.

12.2 Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

12.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de bemiddeling van cliënten ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.
 

Artikel 13. Klachten

13.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke via email: privacy@alerthrsolutions.com, dan wel door een brief te sturen naar Alert HR Solutions B.V., Parklaan 2a, 6131 KG Sittard.

13.2 De verantwoordelijke zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. De beslissing is met redenen omkleed. De klacht wordt afgehandeld, overeenkomstig het klachtenreglement.
 

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens.

14.2 Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de verantwoordelijke.

14.3 Het reglement is per 1 november 2002 in werking getreden. Het reglement is bij Alert HR Solutions B.V. in te zien. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.
 ​​